Klasifikačný poriadok 2011

Od 1.1.2011 platí aktualizovaný klasifikačný poriadok.

Na základe skúseností s aplikáciou nového klasifikačného poriadku platného od 1.1.2010 klasifikačná komisia pripravila jeho aktualizáciu, predložila ho predsedníctvu SBZ, ktoré ho schválilo. Aktualizovaný poriadok platí od 1.1.2011.

Plné znenie KP2011.

Sprievodná správa

K problematike majstrovských bodov napísal článok Edo Velecký - Z kuchyne majstrovských bodov.

Z pohľadu hráčov nášho klubu v roku 2010 vyskočili dva problémy.

 

  • Turnaj Ecser - kde Kálman Henc - Karol Lohay skončili na 2. mieste
  • Maďarská simultánka - ktorú Karol Lohay - Martin Klimčík vyhrali aj v rámci celkových výsledkov
V minulosti sa za turnaj v Ecseri a vlastne všeobecne za všetky zahraničné turnaje prideľovali zlaté body. Od roku 2010 došlo k plnému zrovnoprávneniu domácich a zahraničných súťaží a bol zavedený inštitút akreditácie súťaží. Keďže turnaj v Ecseri nie je v rámci Maďarského bridžového zväzu akreditovaný, nenachádza sa v jeho oficiálnom kalendári a MBZ zaň neprideľuje majstrovské body, zároveń turnaj nie je otvoreným turnajom - nemôže sa ho zúčastniť hocikto, iba hráči pozvaní organizátorom, KK zaň nemohla prideliť kovové MB.

Simultánky zatiaľ v klasifikačnom poriadku nie sú ošetrené. Do KP2011 sme už mali pripravené nejaké znenie, na poslednú chvíľu však došlo k stiahnutiu článku o simultánkach, pretože sme sa nevedeli dohodnúť na tom, či simultánne turnaje možno akreditovať ako celok. Než sme simultánku v Košiciach usporiadali, zverejnil som, ako za ňu budú MB pridelené. Hoci je celková výhra v simultánke nesporným úspechom páru Klimčík-Lohay, nemožno simultánku pokladať za štandardný turnaj. Skutočnú relevanciu majú len lokálne dosiahnuté výsledky, pričom možno lokálne poradie stanoviť na základe celkových výsledkov, externé pole objektivizuje lokálne výsledky. Aj iné zväzy prideľujú MB iba za lokálne poradie a niekde sa navyše pridelia nejaké špeciálne stanovené body aj za celkové poradie, Napríklad za simultánku Anglického zväzu sú okrem lokálne pridelených MB odmenení prví traja v rámci celkových výsledkov.

V KP2011 sú turnaje typu Ecser ošetrené, pridelí sa za ne taký druh MB, ktoré zodpovedajú kvantitatívne stanoveným kritériám - Ecser tak poľahky splní kritérium na zlaté MB. Keďže však ide o zatvorenú súťaž, pričom kvalita hráčskeho poľa je svojim spôsobom znížená, bude na podobné turnaje použitý koeficient 0,5.

KK pracuje aj na prideľovaní MB za simultánky a snáď ešte tento štvrťrok vypracujeme nejaký dodatok ku KP.

 

blog comments powered by Disqus