Právomoci kapitánov

Na stránke SBZ bol uverejnený otvorený list Adama Kubicu k baráži o postup do 1. ligy.

S mnohými Adamovými vývodmi nesúhlasím. Napríklad nechápem, ako dospel k záveru, že súpiska družstva je jedna vec a kto za družstvo nastúpi vec druhá a ako popritom dospel k záveru, že hoci je to v propozíciách striktne ošetrené, tak za družstvo môže nastúpiť aj hráč, ktorý nie je členom SBZ alebo ČBS (ja osobne by som bol rád, ak by to možné bolo, za podmienky zaplatenia súťažnej licencie za každého hráča, ktorý nie je členom aspoň jedného z uvedených zväzov. Viedlo by to k istej profesionalizácii bridžu na Slovensku a snáď konečne aj k profesionálnej práci jeho funkcionárov a orgánov vrátane mňa, ale to je už iná šálka kávy).

Hranie baráže, ak je v jednej z konferencií 2. ligy viac než dvojnásobok družstiev než v druhej som do propozícií pre rok 2013 presadil ja. Predsedníctvo SBZ  po uzavretí prihlášok, v hluchej dobe, ktorá vznikla nedopatrením, prehliadnutím, nepozornosťou, či čo ja viem ako, prijalo zmenu propozícií ligy, ktorá upravovala prípady, keď po jarnej časti odstúpi v niektorej konferencii toľko družstiev, že ak by ich bolo už pôvodne toľko, že by sa hrala/nehrala baráž, tak sa baráž hrať bude/nebude a hoci som tento doplnok ostro kritizoval, tak som sa zameral iba na jednu časť, zrušenie výsledkov odstúpivších družstiev, ktoré menilo a aj podľa nových propozícií stále mení regulérne dosiahnuté výsledky a prehliadol som iné neprimerané dôsledky úpravy baráže, okrem iného teoretickú možnosť, že do prvej ligy automaticky postúpi posledné družstvo početnejšej konferencie, ak sa ostatné družstvá zachovajú veľmi špecifickým spôsobom (je možné, že mi spätne uniká časová postupnosť a táto možnosť bola už v pôvodne schválenej podobe propozícií).

Nové propozície to už síce čiastočne ošetrujú, ale podľa mňa, ak druhé družstvo početnejšej konferencie sa vzdá baráže, tak by baráž mali hrať iba tretie družstvo početnejšej konferencie, prvé družstvo nepočetnejšej a predposledné družstvo z 1. ligy, ktoré vypadlo, alebo by sa hrať nemala vôbec.

Zároveň by sme sa na baráž mali dívať, ako na osobitnú fázu súťaže, ktorá nie je integrálnou súčasťou ani starého ani nového ročníka ligy. Potom sa na ňu úplne nevzťahujú obmedzenia hráčov na súpiske. Klub môže mať v druhej lige viac želiezok v ohni, keď sa však 2. liga dohrala, a niektoré z družstiev klubu postúpilo, tak je bežnou a prirodzenou praxou, že z pôvodne dvoch či dokonca troch družstiev vznikne nové prvoligové družstvo. Ak je toto plne akceptovateľné pre nový ročník prvej a vlastne aj druhej ligy (ale v nej vzhľadom na neexistenciu 3. ligy nemusí byť vôbec zachovaná kontinuita), tak by to malo byť akceptovateľné aj pre baráž, kde by sa mali žiadať iné obmedzenia:

  • do baráže nemôže nastúpiť hráč družstva, ktoré si zachovalo licenciu hrať prvú ligu, pokiaľ tento hráč nastúpil aspoň v jednom zápase prvej ligy a nehral ako náhradník
  • ak hráč hral baráž a jeho družstvo postúpilo, automaticky sa stáva členom súpisky tohto družstva a nemôže nastúpiť za iné prvoligové družstvo, môže však požiadať o vyškrtnutie zo súpisky a hrať za niektoré druholigové družstvo

Právomoci kapitána

Tak ako je to koncipované teraz, je kapitán prvý medzi rovnými, napriek tomu však pri nasadzovaní hráčov má absolutistické právomoci. Ak sa rozhodne, že nejakého hráča na nejaký zápas nenasadí, tak hráč nasadený nebude. Asi by sme to mali dotiahnuť do dôsledkov a túto absolútnu právomoc mu zveriť aj čo sa týka súpisky. Prirodzene, že nemôže napísať na súpisku hráča, ktorý na jeho súpiske nechce byť, ale hráč, ktorý sa rozhodne pre daný ročník "slúžiť" pod týmto kapitánom, tak sa plne (až na prípady hodné zreteľa) podriaďuje jeho autorite a ak nesplní oprávnené požiadavky kapitána, tak tento má mať právo ho zo súpisky vyškrtnúť (ak ešte za družstvo v súťaži nenastúpil). V tomto smere by som posilnil právomoci kapitána, aj čo sa týka protestov, pre mňa ako pre rozhodcu je neprijateľné, aby protest mohlo podať družstvo napriek vôli kapitána (alebo dočasne povereného kapitána).

Posilnením práv kapitána by však mali byť zdôraznené i jeho povinnosti, či jeho zodpovednosť za celé družstvo. Namiesto kolektívneho postihu celého družstva, keď individuálny hráč je ochotný nastúpiť, ale družstvo, či skôr kapitán, nie je schopný postaviť na zápas/zápasy družstvo, tak nemá byť v propozíciách či v súťažnom poriadku princíp kolektívnej viny, ale disciplinárne postihnutý bude kapitán, poprípade ak to vie kapitán  zdokladovať, tak tí hráči družstva, ktorí nenastúpenie družstva na zápas zavinili. Elementárnym dôkazom je, že sám na zápas nastúpi a predloži e-maily, doporučené listy, či čo ja viem čo, v ktorých upozorňuje členov družstva na termín predmetného zápasu.

Členovia družstva by naďalej mali mať možnosť to kapitánovi spočítať, ak konal proti ich vôli a odčleniť sa od pôvodného družstva po skončení sezóny a, ak majú nadpolovičnú väčšinu, tak získajú prípadnú licenciu hrať prvú ligu. Počas ročníka by však mali rešpektovať autoritu kapitána a chcelo by to osobitné ustanovenia, kedy by už počas sezóny mohol byť  kapitán pozbavený svojich právomocí. Keďže kapitán asi má svojho partnera, tak pri štvorčlenom a päťčlennom družstve by sa takto museli vysloviť aspoň zvyšní traja, v 6 a 7 člennom družstve zvyšní štyria, v 8 člennom zvyšní piati.

Takto si kapiitáni dopredu rozmyslia, či si nasadia "voš" do kožucha a hráči si zas rozmyslia, či budú hrať pod kapitánom, ktorí sa už v minulosti neosvedčil.

P.S.

Žiadam predsedníctvo SBZ aby pokladalo tento článok, ako pripomienku k propozíciam ligy pre rok 2014.

 

 

blog comments powered by Disqus