Klasifikačný poriadok 2012 a moje vízie

Pre rok 2012 platí nový klasifikačný poriadok, oproti roku 2011  ide len o kozmetické zmeny.

Najzávažnejšou zmenou je, že prechádzame na vo svete štandardný postup, keď MB získavajú iba členovia SBZ a nie tak, ako to bolo doteraz, že MB získavali členovia SBZ a všetci Slováci, aj keď členmi SBZ neboli. Neviem, či je na svete iný bridžový zväz, ktorý by viedol klasifikačný systém aj pre nečlenov.

Doterajšia prax vznikla historickým vývojom, keď systém majstrovských bodov zaviedol a viedol jednotlivec, pôvodne len pre členov Košického bridžového klubu, neskôr sa pridali Michalovčania a nakoniec si systém osvojil Slovenský bridžový zväz. Do metodiky vedenia systému však SBZ naďalej nevstupoval a tak pôvodný autor a administrátor systému stále prideľoval MB každému hráčovi, o ktorom predpokladal, že je občanom Slovenskej republiky a hráčom o ktorých vedel, že občanmi SR nie sú, ale sú členmi SBZ. V tom čase to bolo logické riešenie a keď som sa pokúšal o Slovenské bridžové ELO postupoval som rovnako (v ELO systéme, keďže sa hodnotenie odvíja od kvality poľa, je dokonca žiaduce, aby v ňom bolo hodnotených čo najviac účastníkov súťaže). Ak sa vyskytol taký druh súťaže s akým sa ešte nestretol, sám si logicky odvodil nejaký postup ohodnotenia, tento použil, ale neformalizoval ho do nejakého nového pravidla, či aspoň metodického pokynu, spoliehajúc sa na svoju pamäť a keby aj pamäť zlyhala, dalo sa predpokladať, že logika ho dovedie k pôvodnému záveru.

Keď do klasifikačného systému zväz vstúpil priamo vymenovaním Klasifikačnej komisie, v dovtedajšej praxi prideľovania MB aj nečlenom SBZ sa pokračovalo, keďže za podstatnejšie sme pokladali zmeniť niektoré príncípy fungovania Klasifikačného systému a to, že v ňom vystupujú aj nečlenovia SBZ bolo podružné.

Medzitým Slovenský bridžový zväz už snáď vyrástol z plienok, vstúpili sme do EBL a WBF, zúčastnili sme sa viacerých reprezentačných podujatí a aj systém klasifikácie by mal prejsť na štandardné formy. Preto nehľadajte za zavedením tohoto pravidla žiadne postranné úmysly.

Ja osobne som so zavedením tohoto inak logického a systematického pravidla mal istú morálnu dilemu, keďže pôvodný autor slovenského systému majstrovských bodov posledné dva roky nie je členom SBZ, okrem iného asi hlavne preto, lebo je presvedčený, že úpravy Klasifikačného systému, ktoré Klasifikačná komisia prijala sú degeneráciou jeho pôvodného systému.

Členovia komisie sú naopak presvedčení, že sme systém vylepšili a prirodzene, že možno diskutovať o tom, či ten ktorý parameter Klasifikačného poriadku by nemal byť nastavený inak. Zmeny v KP sa odvíjali hlavne od toho, že sa hráči SBZ začali zúčastňovať takých druhov súťaží, akých sa predtým nezúčastňovali: reprezentácia, skupinovky, iný formát ligových súťaží, ...

Nespornou výhodou pôvodného systému bolo, že bol omnoho jednoduchší, táto jednoduchosť však často išla na úkor spravodlivého ohodnotenia súťaže.

 • viackolové súťaže boli hodnotené rovnako, ako jednokolové
 • slovenské súťaže boli oproti zahraničným "diskriminované" (za slovenskú súťaž sa prideľovali strieborné a za zahraničnú zlaté body, v iných zväzoch je to naopak, za zahraničné súťaže obvykle body neprideľujú, resp. prideľujú, ak sa dostali do oficiálneho kalendára zväzu - Poliaci, Maďari, Česi, ...)
 • súťaže s obmedzením boli hodnotené rovnako, ako bez obmedzenia
 • zaviedli sme odmeňovanie vybraných internetových súťaží
 • zrušili sme možnosť prideliť za tú istú súťaž MB viackrát
 • zrušili sme odmeňovanie za sekundárne poradia - buttler, rebríčky, ...
 • neexistovalo žiadne osobitné pravidlo pre reprezentačné súťaže

Každá zmena v Klasifikačnom poriadku prešla v Klasifikačnej komisii bohatou diskusiou, iste som si mnohé veci aj ja inak predstavoval, než sú nastavené teraz, ale každý člen komisie musel svoje predstavy takým alebo onakým spôsobom korigovať a KP je výsledkom konsenzu.

Klasifikačný poriadok by sa určite nemal pričasto meniť, napriek tomu podľa mňa, by sme mali ešte upraviť nasledujúce body a potom by už mal byť KP čo najdlhšie stabilizovaný.

 1. Zmena tabuľky MB. Súčasná podoba tabuľky MB je neúnosná. Výrazne nadhodnocuje turnaje na malom počte stolov a slušné výsledky pri veľkom počte stolov sú odmeňované smiešnymi odrobinkami, či dokonca vôbec nie. Súčasná tabuľka vznikla mechanickým rozšírením pôvodnej Tabuľky ACBL, v ktorej bolo iba 6 stĺpcov, exponenciálny pokles však spôsobuje, že aj 10 násobné zväčšenie počtu párov sa prejavuje iba v úvodných stĺpcoch. Navrhujem preto zachovať prvé tri stĺpce pôvodnej tabuľky a v ďalších stĺpcoch lineárny pokles, pričom by 1/3 štartujúcich bola odmenená, nula by bola v bode 1/3+1. Takto budú doteraz získané MB viac menej porovnateľné s novozískanámi MB. (ACBL má  iné mechanizmy, ako odmeniť oveľa viac hráčov, než len prvých 6, okrem iného stratifikácia, samostatné vyhodnotenie sekcií, ...) Ak by sa takáto tabuľka prijala, bolo by približne rovnako zaobchádzané s hráčmi na bežných veľkých turnajoch, ako s hráčmi na reprezentačných párových turnajoch. Alternatívny návrh: zachovať prvých šesť stĺpcov.
  Alternatívny návrh: odmeňovať 50% súťažných jednotiek
  Alternatívny návrh: odmeňovať 40% súťažných jednotiek
 2. Individuál. Ak by sa prijala filozofia z bodu 1, bude odstránené neúmerné podhodnotenie individuálnych turnajov, za ktoré v súčasnosti celkovo rozdeľujeme cca. len 37,5% MB oproti párovým turnajom.
 3. Simultánka. V klasifikačnom poriadku sa nijako nespomínajú simultánky. Existuje iba jedno vyjadrenie komisie, z ktorého sa odvodzuje, že sa MB pridelia podľa lokálneho počtu stolov a organizátor simultánky môže v propozíciách dopredu stanoviť, či budú MB pridelené podľa lokálneho alebo globálneho poradia.
 4. Liga. Hoci si myslím, že liga je hodnotená vcelku prijateľným spôsobom, predsa len asi nie je v poriadku, ked pri 8 družstvách v 1. lige MB získa iba prvých 5. družstiev a pritom pri 4 družstvách v druhej lige ešte aj 3. družstvo MB získava. Je snáď evidentné, že 6. miesto v 1. lige je aspoň o triedu hodnotnejšie, než to spomenuté 3. miesto. Riešenia sú dve:
  1. za predpokladu, že zmeníme tabuľku podľa bodu 1, by stále 6. miesto odmeňované nebolo, kedže 1/3 zo 16 je 5.33, takže pre 1. ligu by sme museli mat osobitnú tabuľku. Pri geometrickej interpretácii, keď nula je za miesto 6.33, by za 6. miesto predsa len čosi bolo.
  2. Môžeme sa inšpirovať pravidlami pre reprezentáciu, kde je odmeňovanie dvojzložkové: za umiestnenie a za vyhrané a remizované zápasy. V prvej lige by sme pridelovali 50% odmeny z repre zapasov a aby to bolo systematické, tak by to platilo aj pre druhú ligu a tam by to bolo napr. 25%. Takto by zároveň odpadol demagogický argument, že s reprezentantmi zaobchádzame diametrálne inak, než s ostatnými hráčmi.
  3. Uvádzam aj tretie riešenie: ak tabuľka zmenená nebude, 6. družstvo by získalo 75% MB piateho družstva. Toto by som doporučoval použiť už v tomto roku.
 5. Reprezetácia. Ako sa z diskusií zdá, mnohým kole oči osobitné zaobchádzanie s reprezentačnými MB. Hoci ho pokladám za oprávnené, pravdepodobne ešte stále vyhrané a remizované zapasy nadhodnocujeme, takže by odmena VP/15 mohla klesnúť až na VP/25 či VP/20 alebo vôbec nebrať do úvahy, ako vysoko sme vyhrali, ale úplne jednoduché: výhra 1 MB, remíza 0.5 MB a prehra 0. V takomto prípade by som pritom doporučoval vrátiť sa aj do histórie a aj doteraz pridelené MB za reprezentačné zápasy prepočítať podľa "definitívneho" vzorca a takto spätne prideliť MB aj za reprezentačné vystúpenia, za ktoré sa podľa vtedy platného KP MB neprideľovali. Prvým takýmto vystúpením boli majstrovstvá juniorov v Prahe. Nejde o retroaktivitu. Správne by sme po každej zmene KP mali aj staré MB prerátať podľa nových pravidiel, nemáme však všetky potrebné podklady a aj keby sme ich mali, bolo by to neprimerane pracné. Reprezentačných podujatí však veľa nebolo, takže by sa to dalo zvládnuť.
 6. Dlhodobé klubové súťaže. Svojho času KK odobrila moju metódu rozdelenia MB v dlhodobej klubovej súťaži, v ktorej by ani použitie koeficientu za počet rozdaní neeliminovalo výrazné zníženie počtu celkovo rozdelených MB. Toto odobrenie by sa však asi malo prejaviť aj priamo v KP.
 7. Výkonnostne odstupňované súťaže. V iných slovenských kluboch sa zatiaľ takéto súťaže neorganizujú, keďže sa ledva zíde taký počet hráčov, aby mohli hrať obyčajný turnaj. Metóda, ktorú používam na jednokolovú permanentnú skupinovku by sa možno tiež mala premietnuť do KP. Takto hoci voči nej KK nemala námietky je na hranici legality.
 8. Zahraniční hráči. Keď do SBZ vstúpi skúsený zahraničný hráč, začína od nuly ako začiatočník a vyzerá to naozaj smiešne, keď v tabuľke podľa výkonnostných tried vystupuje ďaleko za usilovným reálnym začiatočníkom. Takýmto hráčom by som navrhoval prideliť jednorazovo taký počet MB, ktoré zodpovedajú nejakému prevodu výkonnostných tried (toto je z mojej strany evergreen, inak to nie je veľmi podstatné, len nebudeme vyzerať smiešne).

Tento článok som tu zverejnil kvôli diskusii, diskutujúcich žiadam, aby diskutovali k veci a problém nepersonifikovali. Osobné útoky budú zmazané.

K niektorým aspektom KP bola diskusia pod týmto článkom. Poniektorí diskutujúci však v nej diskutovali nekorektne, keďže o členoch Klasifikačnej komisie predpokladali, že účelovo nastavili podmienky tak, aby bol niekto zvýhodnený a niekto znevýhodnený.

 

 

blog comments powered by Disqus