Komisie SBZ

Osobne nie som veľkým priaznivcom zriaďovania nepreberného počtu komisií. Napriek tomu si však myslím, že by Slovenský bridžový zväz popri v súčasnosti existujúcich komisiách ešte nejaké mal mať.

V súčasnosti sa takmer všetka agenda sústreďuje v predsedníctve SBZ. Asi by bolo vhodné, keby predsedníctvo časť práce delegovalo na ním zriadené orgány, čím by sa na jednej strane odbremenilo, poprípade by sa konečne vypracovali dokumenty, ktoré z roka na rok odkladáme a fungujeme v istom provizóriu. Zapojenie členskej základne do menej populárnych činnností než je len hranie bridžu, by zároveň možno odhalilo skryté organizačné talenty, ktoré by sa neskôr mohli stať členmi predsedníctva. Napríklad v samotnom predsedníctve ani v žiadnej komisii nie je žiadna žena, možno aj to je dôvod, prečo nemáme ženskú alebo aspoň mix reprezentáciu, v každom prípade je to však dôvod, prečo sa 1. liga hráva týždeň pred Veľkou nocou :)

Stanovy SBZ priamo definujú iba jednu komisiu (kontrolná komisia) a umožňujú predsedníctvu SBZ podľa potreby zriadiť poradné komisie  s vymedzeným okruhom pôsobnosti. V súčasnosti je zriadená jediná takáto komisia a to Klasifikačná komisia - ktorá má na starosti evidenciu majstrovských bodov a na základe nich prideľovanie výkonnostných tried. Keďže sa však v stanovách hovorí len o poradných komisiách, keď sa Klasifikačná komisia zriadila, intenzívne sa diskutovalo o jej štatúte. Z podstaty veci však táto komisia nemohla byť len poradným orgánom predsedniíctva, ale musí byť v oblasti evidencie a revízie MB a prideľovania výkonnostných tried aj výkonným orgánom, čiže stanovy by v bode zriaďovania komisií mali byť nejakým spôsobom preformulované.

Aké komisie by sme ešte mali či mohli mať?

Keď sa pozrieme na stránku Českého bridžového zväzu, tak majú zriadené nasledujúce komisie:

 • Národní odvolací výbor
 • Disciplinární komise
 • Komise vedoucích turnajú
 • Soutěžní organizační komise
 • Klasifikační komise
 • Reprezentační komise
 • Komise mládeže (momentálne to tam nevidím, ale v každom prípade s mládežou pracujú inak a intenzívnejšie ako my)

Z vyššie uvedených máme zriadenú iba Klasifikačnú komisiu. Táto popri svojej základnej činnosti čiastočne supluje Súťažno-organizačnú komisiu a to v oblasti schvaľovania propozícií súťaží.

Disciplinárna komisia

Asi ju nemusíme mať.

Podľa disciplinárneho poriadku sa u nás disciplinárna komisia zriaďuje ad hoc na konkrétny disciplinárny prípad. Možno aj preto sa zatiaľ u nás žiadne disciplinárne prípady neriešili, keďže je dosť ťažkopádne prípad od prípadu ustanovovať takýto orgán, nehovoriac o tom, že kompetenciu vymenovať členov DK ma P-SBZ a teoreticky by mohlo nanominovať takých členov, aký výsledok disciplinárneho konania by od nich požadovalo. Zároveň disciplinárny poriadok hovorí, že nadriadeným orgánom DK je P-SBZ, takže ak by predsedníctvo s rozhodnutím komisie nebolo spokojné, môže jej rozhodnutie zrušiť a v disciplinárnom poriadku sa to aj explicitne píše. V tomto kontexte je možno tento medzičlánok úplne zbytočný a rovno by o prípade mohlo rozhodovať P-SBZ.

Komisia rozhodcov

Komisiu rozhodcov by bolo vhodné zriadiť. Na Slovensku máme v súčasnosti iba troch aktívnych rozhodcov: Dušan Šlachta, Adam Kubica a Tibor Menyhért. Pritom rozhodcovskú licenciu EBL z nich má len Dušan Šlachta. Okrem nich v jednotlivých kluboch asi niekto rozhoduje. Neviem však, či všade majú k dispozícii pravidlá.

Komisia rozhodcov by mala urobiť revíziu slovenského prekladu Medzinárodných pravidiel súťažného bridžu, niektoré ustanovenia sú preložené nepresne, narazili sme aj na prípad, keď zmysel bol úplne opačný než v anglickom origináli.

Ďalej by sme si mali ustanoviť základné procedurálne pokuty, doporučené a síce nedoporučené ale akceptované skórovacie metódy, pravidlá alertovania, pravidlá používania bridžmejtov, ...

Inšpiráciou nám môžu byť napríklad dokumenty vypracované EBU

Súťažno-organizačná komisia

Vzhľadom na malý počet súťaží na Slovensku a neexistenciu podobného cyklu turnajov ako majú v ČBS alebo v Poľsku (Veľké ceny, OTP), možno je u nás podobná komisia zbytočná, čiastočne jej činnosť supluje koordinátor ligy.

V každom prípade by sme mali  vypracovať súťažný poriadok, ak by sme mali súťažno-organizačnú komisiu, mala by ho vypracovať ona, pričom by do toho mala byť zapojená aj komisia rozhodcov. Ak súťažno-organizačnú komisiu mať nebudeme, mohla by to byť prvá úloha pre komisiu rozhodcov a zapojiť by sa mali organizátori našich bridžových súťaží.

Základom súťažného poriadku by mohol byť novelizovaný súťažný poriadok ČBS a niektoré ustanovenia by sme mohli prevziať z poľského súťažného poriadku.

Ak dospejeme k názoru, že súťažno-organizačnú komisiu nepotrebujeme, P-SBZ by malo ustanoviť dočasnú komisiu na vypracovanie súťažného poriadku a s ním súvisiacich materiálov, po ich vypracovaní a schválení predsedníctvom, by časť kompetencií prevzala komisia rozhodcov a časť by prešla na klasifikačnú komisiu.

Reprezentačná komisia

Kapitánom reprezentácie je u nás automaticky ustanovený kapitán víťazného družstva prvej ligy. Neraz som už o tom písal, že to nepokladám za systémové riešenie, našťastie to zatiaľ vychádzalo tak, že víťazom 1. ligy bolo zatiaľ stále družstvo,ktoré malo kompetentného kapitána.

Popritom máme predsedníctvom vymenovaného trénera mládežníckej reprezentácie. ČBS to má koncipované veľkorysejšie, je ustanovená reprezentačná komisia, v ktorej by mali byť zástupcovia všetkých kategórií:

 • open
 • ženy
 • mixy
 • seniori
 • juniori do 25 rokov
 • juniorky do 25 rokov
 • dorastenci do 20 rokov

Nemajú však obsadené všetky tieto kategórie. Ja osobne si napríklad myslím, že by možno bolo vhodné na nejaké podujatie vyslať slovenské zmiešané družstvo. Jeden pár je jasný: Kemeňová-Tomčáni o zvyšné dve miesta by sa mohla odohrať nejaká kvalifikácia.

Komisia pre mládež

Neviem či by bolo účelné takúto komisiu zriadiť, v každom prípade by sme mali s mládežou intenzívnejšie pracovať. Potešujúce boli výkony juniorov na 1. lige. Jakabšic s Kvočkom neboli v družstve Légia Košice len do počtu o čom svedčí ich butler hodnotenie, Vodička sa tiež netratil. Škrovinová je síce v mínuse, ale inak presne v polovici štartového poľa,na výkone Rumančíka sa pravdepodobne prejavilo to, že s partnerom pravidelne nehrávajú.

Svojho času som navrhoval umelo do 1. ligy dosadiť nejaké mládežnícke družstvo, v súčasnosti by sa do nej určite družstvo napríklad v zložení: Kvoček, Jakabšic, Kubica, Vodička vedelo prebojovať. Pokiaľ by sa umožnilo to, čo som už dávnejšie navrhoval - neobmedzovať mládež v možnosti hrať prvú aj druhú ligu súčastne, tak by sa družstvo Žemľa o takýto postup mohlo pokúsiť.

Nejako by sme mali využiť schopnosti a skúsenosti Ivana Tatranského v práci s mládežou. Na jednej trane by sa však znova musel stať členom SBZ (možno ani nemusel, ak by bola vôľa aj na druhej strane).

blog comments powered by Disqus