Liga v roku 2012

Skončila sa Slovenská bridžová liga 2011 a čoskoro sa začne nový ročník ligy 2012.

V roku 2011

 • 1. ligu vyhralo družstvo Légia, Košice
 • 2. ligu Západ družstvo Klasik, Bratislava
 • 2. ligu Východ družstvo Blondínky, Košice

1. ligu majú právo hrať nasledujúce družstvá:

 • Légia, Košice
 • KBK, Košice
 • RIP, Košice
 • 7THsR, Topoľčany
 • Cassovia, Košice
 • Napchávači, Petržalka
 • Klasik, Bratislava
 • Blondínky, Košice

Predsedníctvo SBZ pripravuje nejaké zmeny propozícií, keďže však návrh nových propozícií, ako obvykle, pred ich schválením nezverejnilo, možno sa len domnievať, čo v nich bude nové.

Z nových propozícií dalo na diskusiu iba otázku, týkajúcu sa organizácie jesenného kola, pričom dalo na výber z nasledujúcich možností:

 • zachovať model z roku 2011, keď sa na jar hralo systémom každý s každým a na jeseň 1-4 hrali KO a 5-8 hrali každý s každým o záchranu
 • vrátiť sa k modelu 2010, na jar aj na jeseň každý s každým
 • na jar a na jeseň hrať systémom každý s každým a v tretej fáze hrať KO o 1-4 miesto

Anketa na túto tému prebieha na stránke SBZ. Bolo by vhodné sa do nej zapojiť, hlavne hráči ktorých sa to v roku 2012 priamo týka, ktorí 1. ligu hrať budú, ale výhľadovo sa to týka každého, kto v budúcnosti do 1. ligy postúpi, keďže možno predpokladať, že sa P-SBZ bude snažiť model súťaže stabilizovať, takže ako sa rozhodneme organizovať 1. ligu v roku 2012, asi ju budeme organizovať rovnako aj v nasledujúcich rokoch.

Hypotézy, čo nás  môže v nových propozíciach čakať

 • Možno sa bude hrať za záclonami, SBZ by však musel zakúpiť aspoň 8 kusov, otvorenou otázkou by pritom bolo, či sa za záclonami bude hrať aj 2. liga, ja by som sa prihováral, ak už záclony zakúpime, tak áno. Je to zároveň tréning na podujatia, kde sa záclony používajú, pričom hra za záclonami má svoje špecifiká.
 • Juniorom a dorastencom propozície umožnia hrať bez zásadnejších obmedzení 1. aj druhú ligu, doteraz sa aj na nich vzťahovali rovnaké obmedzenia, ako na všetkých ostatných, teda, ak bol hráč v základnej zostave 1. ligového družstva, nemohol hrať v 2. lige. Nejaké obmedzenie by som predsa len ponechal, asi by nebolo vhodné, pokiaľ by 1. ligové družstvo bolo celé mládežnícke, aby v rovnakom zložení hralo aj druhú ligu. Osobne by som navrhoval, aby súčasne v druholigovom zápase mohli hrať najviac dvaja mládežnícki hráči 1. ligy v jednom družstve.
 • ak družstvo bez vážnych dôvodov ligu nedohrá a naruší tak regulérnosť súťaže, nebudú mu pridelené MB, ak sa napriek tomu umiestni na ešte hodnotenom mieste

O iných zmenách zatiaľ neviem a vyššie spomenuté možno budú, možno nebudú a nepoznám ich presnú formuláciu.

Čo by som v propozíciách ešte navrhoval upraviť

Právo účasti v lige je naformulované takto:

 1. Družstvo – Skupina minimálne 4 a maximálne 8 hráčov bridžu, pričom všetci hráči sú členmi SBZ alebo ČBS.

Ustanovenie o hráčoch ČBS vyplýva zo zmluvy z Českým bridžovým zväzom a rovnako naši hráči majú právo hrať Českú bridžovú ligu. Keďže však chceme rozvíjať spoluprácu aj s ďalšími okolitými štátmi, možno podobnú zmluvu uzatvoríme s Ukrajinou a Maďarmi či nebodaj s Poliakmi a preto by to malo byť naformulované inak: namiesto alebo ČBS ...alebo zväzov s ktorými má SBZ uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní členstva

Potom, ak by sa v priebehu roka podobná zmluva uzatvorila s nejakým bridžovým zväzom, nebude potrebné propozície ligy aktualizovať.

 

  § 13 - Postup a právo účasti

Víťazi oboch druhých líg získavajú licenciu pre hranie prvej ligy v nasledujúcom ročníku. V prípade, že družstvo neprejaví o licenciu záujem do termínu stanovenom v §14 ods. 1, jeho licencia prechádza na druhé, tretie, prípadne štvrté družstvo v poradí.

Neviem prečo v priebehu rokov došlo v tomto bode k zmene, v pôvodných propozíciách ligy bolo, že ak postupujúce aj druhé družstvo z konferencie odmiietne do 1. ligy nastúpiť, tak sa osloví druhé družstvo z druhej konferencie, poprípade sa zohrá baráž medzi zostupujúcimi z 1. ligy a družstvami 2. líg, ktoré o 1. ligu prejavia záujem. Pokiaľ dobre vidím, tak v propozíciách ligy v roku 2011 vlastne nebolo ustanovenie, čo v prípade, ak o hranie 1. ligy neprejaví záujem hrať družstvo, ktoré z 1. ligy nevypadlo. Per analogiam by mohlo platiť, že potom 7. z 1. ligy nevypadáva, ale zo športového hľadiska by bolo spravodlivejšie v podobných prípadoch hrať baráž: obaja zostupujúci a družstvá na 2. miestach v konferenciách, ak by o takúto baráž mali záujem. Takáto baráž, ak by ju hrali iba 2 družstvá by mohla byť aspoň na 32 či 40 rozdaní, ak by ju hralo viac družstiev, tak aspoň na 20 rozdaní v zápase, doporučoval by som viac, ale to môže byť časový problém.

 

V paragrafe 17 je zbytočná veta

 

">S nomináciou náhradníka musí súhlasiť Kapitán druholigového družstva, na súpiske ktorého je náhradník nahlásený.

Takáto nominácia sa nijako nedotýka materského družstvo a táto veta formálne robí z hráčov "otrokov" svojich kapitánov. Materského družstva by sa nominácia týkala, ak by sa I. ligové a II. ligové sústredenie konali v rovnakom čase, ale podobné kolízie termínov nerobíme. Poprípade ak by v budúcnosti ku kolíziám termínov dochádzalo, tak by som pred vetu doplnil, Ak sa v tom istom čase hrá zápas 2. ligy, ...

V paragrafe 21 sa spomína možnosť kompenzácie nákladov, ak by sa obe sústredenia 1. ligy konali na rovnakom mieste družstvám, ktoré museli 2x vycestovať. Tieto kompenzácie by mali byť dopredu presnejšie špecifikované, presné pravidlá na takéto kompenzácie má ČBS, keďže u nich sa 1. liga hrá vždy v Prahe. Pokiaľ sa však vrátime k modelu každý s každým na jar i na jeseň, tak je toto ustanovenie pasé, keďže by sa raz hralo v Košiciach a raz v Bratislave.

Celý článok 5 by bolo potrebné prekopať a zostručniť, je to prevzatý český súťažný poriadok, pričom pri preklade došlo k mnohým nepresnostiam a mnohé ustanovenia sa na ligu nijakým spôsobom nevzťahujú. Aj sa nazýva prechodné ustanovenia, keďže sa predpokladalo, že bude vypracovaný Slovenský súťažný poriadok a potom by to celé mohlo byť z propozícií vypustené. Napríklad 24.2 by mohlo byť silne zostručnené, keďže polčasy hráme na 10 alebo 16 rozdaní, takže spomínať jedno, dve, ... rozdania v sade je zbytočné a možno uviesť konkrétne časy na zápasy na 20 a na 32 rozdaní.

25.3 opraviť Oba na Obaja

25.8 sa zbytočne spomínajú klubové súťaže, stačí uviesť, že v 1. a 2. lige sú konvenčné karty povinné

25.9 je podľa mňa zbytočný je súčasťou Medzinárodných pravidiel

25.10 detto

27.8 posledne odohraté zápasy sú chybou prekladu, má byť za ostatné odohraté zápasy, prípadne prídavné meno ostatné môže byť aj vypustené. Takto bol v roku 2011 družstvu Klasik priznaný väčší počet VP za neodohraný zápas priti Double X, než byť mal, keďže nesprávny preklad umožňoval rôzne výklady. Našťastie táto interpretačná chyba neovplyvnila konečné poradie.

Pri opätovnom čítaní propozícií som zistil, že tie drakonické tresty za nedohratie súťaže v propozíciách naďalej máme, prehliadol som ich, keďže o nedohratí súťaže sa písalo aj na inom mieste.

Za nedokončenie viacstupňovej súťaže sa považuje kontumačná prehra v poslednom kole súťaže. Družstvo, ktoré sa takto previní, automaticky zostupuje v prípade, že akýkoľvek výsledok tohto zápasu mohol ovplyvniť víťaza, postupujúceho alebo zostupujúceho. Ak by družstvo zostúpilo aj podľa poradia, stráca nárok na postup späť do vyššej súťaže aj pre nasledujúci ročník. Celkový počet zostupujúcich a postupujúcich sa nemení. Uvedené sankcie platia pre každého člena družstva jednotlivo, títo hráči nemôžu nastúpiť v nasledujúcom ročníku súťaže ani ako náhradníci. Je možný aj disciplinárny postih hráčov. Pre posúdenie možnosti ovplyvnenia sa vychádza zo skutočne dosiahnutých výsledkov posledného kola; u neodohratých zápasov sa neuvažujú pokuty (trestné body).

Celý tento bod by bolo vhodné nejako preformulovať. V prvom rade obsahuje kolektívnu vinu, pričom jednotliví hráči sa na nedohraní súťaže podieľali rôznou mierou. Možno by z celého stačilo ponechať iba: Družstvo, ktoré sa takto previní, automaticky zostupuje v prípade, že akýkoľvek výsledok tohto zápasu mohol ovplyvniť víťaza, postupujúceho alebo zostupujúceho. Pre posúdenie možnosti ovplyvnenia sa vychádza zo skutočne dosiahnutých výsledkov posledného kola; u neodohratých zápasov sa neuvažujú pokuty (trestné body). Je možný aj disciplinárny postih hráčov.

 

blog comments powered by Disqus