Skórovacie metódy

Popis jednotlivých metód skórovania výsledkov v turnaji

V súťažnom bridži existuje niekoľko metód skórovania dosiahnutých výsledkov, v závislosti od toho, ako bude turnaj skórovaný sa čiastočne mení optimálna stratégia licitácie a zohrávania záväzkov.

 

Total points

Základom všetkých metód je hodnotenie v totálnych bodoch, ktoré sa nejakým spôsobom prevádzajú na iný druh bodov. Turnaj môže byť hodnotený aj v totálnych bodoch, táto metóda sa však aspoň u nás na hodnotenie turnajov nepoužíva, keďže v skutočnosti pri tejto metóde nejde o porovávací bridž a hlavne pri nej oveľa viac záleží na tom, aké karty rozlosovanie páru prisúdilo a menej na tom, ako pár licituje a zohráva. Ak napríklad pár bude mať vo všetkých rozdaniach karty, ktoré umožňujú plniť celé hry alebo slemy a tento pár vo všetkých rozdaniach skončí v čiastočnom záväzku, hoci je evidentné, že licitoval zle, bude vysoko v pluse.

Iný pár naopak môže vždy mať optimálny výsledok, pokiaľ však mal pasívnu linku, tak pri metóde total points bude hlboko v mínuse. Metóda je obľubená v Anglicku a na BBO sa používa v turnajoch hraných proti robotom, keď hráč má za partnera počítačového robota a súperi sú dvaja roboti.

Match points alebo topy

Metóda MP je založená na usporiadaní výsledkov v total points, pričom za najhorší výsledok na linke sa pridelí 0, za druhý najhorší 2 až po najlepší výsledok 2x(n-1), kde n je počet výsledkov. Najlepší výsledok sa nazýva Top, výsledky opačnej linky sú doplnkom k Topu, teda ak na jednej linke je výsledkom Top na opačnej je to nula. Súčet oboch dáva spolu toľko ako je Top. Celkový výsledok sa udáva obvykle v percentách, ktoré získame predelením získaných MP teoreticky možným maximom, ktoré by pár získal, ak by vo všetkých rozdaniach dosiahol top. Za delené miesta sa pridelí priemer z miest, ktoré by obsadili.

US Match points

Metóda je v podstate identická s predchádzajúcou metódou, iba za každé miesto sa prideľuje jeden bod namiesto dvoch. Výsledok v percentách je v oboch metódach rovnaký.

Príklad: Nech sú výsledky rozdania 620, 170, 170, 140, -50. V nasedujúcej tabuľke je hodnotenie v MP a US MP týchto výsledkov.

      |MPNS|MPEW|USNS |USEW |%NS |%EW
620  | 8 | 0 | 4 | 0 |100 | 0
170  | 5 | 3 | 2,5 | 1,5| 62,5| 37,5
170  | 5 | 3 | 2,5 | 1,5| 62,5| 37,5
140  | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 | 75
-50  | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |100

Impový turnaj alebo Butler

Pri tejto metóde sa vypočíta priemerne dosiahnutý výsledok v rozdaní a rozdiel medzi priemerom a výsledkom páru sa prevedie na Imp, podobne ako v súťaži družstiev. Pokiaľ je výsledkov viac, zvykne sa isté percento extrémnych výsledkov škrtať, takže sa Imp vypočíta z rozdielu voči redukovanému priemeru.

Vo vyššie uvedenom prípade je priemer 210, redukovaný priemer je 160.

   |Rozdiel|Imp NS|Imp EW|Rozdiel RP|Imp NS |Imp EW 
620  |  410 |  9 | -9 |   460 |  10 | -10
170  |  -40 |  -1 |  1 |    10 |   0 |  0
170  |  -40 |  -1 |  1 |    10 |   0 |  0
140  |  -70 |  -2 |  2 |   -20 |  -1 |  1
-50  | -260 |  -6 |  6 |   -210 |  -5 |  5

Ak by napríklad výsledky boli: 650, 620, 620, 620, 170 priemer by bol 536 a za 650 by boli 3 impy, za 620 by boli 2 impy a za 170 by bolo -9 impov - všetko z pohľadu severu. Redukovaný priemer by bol 620 a za 650 by bol 1 imp, za 620 0 impov a za 170 by bolo -10 impov. Výpočet voči redukovanému priemeru je obvykle spravodlivejší, keďže odstraňuje atypické výsledky.

Cross Imp

Cross Imp alebo krížové impy sa vypočítajú z priemeru impov vypočítaných jednotlivo proti ostatným výsledkom.

     |620|170|170|140|-50|CI
620 | X | 10| 10| 10| 12|10,5
170 |-10| X | 0| 1| 6|-0,75
170 |-10| 0 | X | 1| 6|-0,75
140 |-10|-1 | -1| X | 5|-1,75
 50 |-12|-6 | -6| -5| X|-7,25

Družstvá

Victory points

Výsledky jednotlivých rozdaní sa prevedú na Imp. Celkový výsledok sa prevedie na Victory points podľa škály pre daný počet rozdaní.

Prečo sa družstvá hodnotia na VP a nie na Imp? Aj súťaž dužstiev môže byť hodnotená na Imp ale obvykle sa hodnotí na VP. Hodnotenie na Imp v súťaži družstiev by sa dalo pripodobiť tomu, keby futbalová liga bola hodnotená na počet strelených gólov. Pri metóde VP družstvo ktoré raz vysoko prehrá ešte stále má šancu na dobré umiestnenie, dokonca aj na víťazstvo, ak by sa hodnotilo iba na Imp, tak po vysokej prehre by už obvykle padli všetky nádeje.

BAM

BAM (z board a match) je metóda, v ktorej nezáleží na výške rozdielu dosiahnutých výsledkov v otvorenej a zatvorenej miestnosti, ale iba na tom, či družstvo v rozdaní dosiahlo lepší alebo horší výsledok, než súperi. Za výhru v rozdaní družstvo získa jeden bod, za remízu 0,5 bodu a za prehru 0 bodov.

Keď sa zápasy hodnotia metódou BAM, optimálna stratégia licitácie a zohrávania záväzkov sa približuje stratégii v top skórových turnajoch.

Pachabo

Metóda Pachabo je hybridná metóda hodnotenia v družstevných zápasoch. Hodnotenie pozostáva z dvoch elementov. Prvým je hodnotenie Board a match (BAM). Za víťazstvo s rozdielom väčším než 10 Total points (TP) družstvo získa 2 VP, za -10, 0, 10 TP 1 VP za prehru s väčším rozdielom než 10 získa 0 VP. Druhý element sa určí z podielu total points oboch družstiev a rozdielu získaných TP.

Pri tejto metóde treba stratégiu modifikovať tak, aby sa na jednej strane blížila stratégii v top skórovom hodnotení a zároveň zohľadňovala  stratégiu v impovom hodnotení.

Pozri aj: Stratégia v závislosti od druhu skórovania

 

blog comments powered by Disqus