Propozície ligy 2011

Základnou zmenou v I. lige je, že na jarnom sústredení sa hrá systémom každý s každým, ako to bolo doteraz, jesenné sústredenie sa bude hrať nasledovne:

  • družstvá na 1. - 4. mieste budú hrať KO systémom 1.-4. a 2.-3. semifinále na 40 rozdaní, finále na 64 rozdaní
    zápas o 3. a 4. miesto na 40 rozdaní
  • družstvá na 5.-8. mieste budú hrať systémom každý s každým zápasy po 20 rozdaní, 7. a 8. družstvo zostúpia do II. ligy
Jarné sústredenie sa bude hrať buď v Bratislave alebo v Košiciach, podľa toho, ako dopadne baráž. Ak družstiev z východu a zo západu bude v I. lige rovnaký počet, o mieste konania rozhodne žreb.

Teoreticky je možné, že jesenné sústredenie sa bude konať na dvoch rôznych miestach, zápasy o 1. až 4. miesto a o 5. až 8. miesto. Pokiaľ to tak bude, mohli by sa, po súhlase kapitánov, zvážiť aj osobitné termíny konania - okrem iného by sa koordinátor niekde nemohol zúčastniť, zároveň by mohol byť problém s materiálno-technickým zabezpečením dvoch paralerných podujatí.

Historicky sa nám do propozícií ligy dostali pasáže, ktoré by mali byť v Súťažnom poriadku, ktorý zatiaľ SBZ stále nemá schválený.
Preto je stále v propozíciách článok 5, ktorý napríklad obsahuje zákaz používania VUS. I. liga je však turnajom prvej kategórie, takže VUS by správne na nej mali byť povolené, pričom pár ktorý by ich používal by musel splniť všetky náležitosti, ktoré sú v podobných prípadoch obvyklé.

Okrem iného v tejto časti propozícií je bod: Za nedokončenie viacstupňovej súťaže sa považuje kontumačná prehra v poslednom kole súťaže. Družstvo, ktoré sa takto previní, automaticky zostupuje v prípade, že akýkoľvek výsledok tohto zápasu mohol ovplyvniť víťaza, postupujúceho alebo zostupujúceho. Ak by družstvo zostúpilo aj podľa poradia, stráca nárok na postup späť do vyššej súťaže aj pre nasledujúci ročník. Celkový počet zostupujúcich a postupujúcich sa nemení. Uvedené sankcie platia pre každého člena družstva jednotlivo, títo hráči nemôžu nastúpiť v nasledujúcom ročníku súťaže ani ako náhradníci. Je možný aj disciplinárny postih hráčov.

Pokiaľ viem, nikto nenavrhol tento bod použiť voči hráčom družstva Okojedla, ktoré nedohralo II. ligu Západ. Ani ja to nenavrhujem a hlavne ho pokladám v časti Uvedené sankcie platia pre každého člena družstva jednotlivo... za priveľmi prísne, hlavne ak by napríklad dvaja-traja hráči družstva nastúpili, či boli ochotní nastúpiť. Keďže sme však toto pravidlo neuplatnili a neurobili sme tak ani v predchádzajúcom ročníku, keď sa podobne zachovalo viacero družstiev v II. lige Západ a tuším sa čosi podobné raz vyskytlo aj na Východe, tak by to celé malo byť nejako preformulované alebo celý bod vypustiť. Keďže sa však podobné konanie u nás stáva v dlhodobých súťažiach pomaly zvykom, prvýkrát som čosi podobné zaregistroval počas Kvalifikácie do reprezentácie, zároveň by sme s tým aj niečo mali robiť! ???

 

Plné znenie propozícií

 

blog comments powered by Disqus