Zopár faktov k propozíciam SBL

Väčšinu zmien v propozíciách SBL na rok 2013 som inicializoval ja, či už priebežnými návrhmi zverejnenými aj na tejto stránke, alebo napísaním pripomienok k pracovnému návrhu propozícií. Hoci neboli všetky moje návrhy prijaté, so znením propozícií na rok 2013 som bol spokojný.

 

"Definitívne" znenie propozícií SBL na rok 2013 bolo zverejnené 4.1.2013, nikto k nemu nevyslovil žiadnu ďalšiu pripomienku a do 31.1. sa prihlásilo do SBL dokopy 19 družstiev. Po uzávierke prihlášok prišlo 8.2. P-SBZ na to, že bod o hraní baráže je nejednoznačný, ošetroval iba prvotne prihlásený počet družstiev, ale nič nehovoril o tom čo sa stane, ak po jarnom kole nejaké družstvo odstúpi. Ak niečo možno v propozíciách vykladať viacznačne, tak je to bezosporu problém a takýto problém treba riešiť. Inak bod o hraní baráže som inicioval ja, na základe pripomienok hráčov 2. ligy Východ, hlavne z Michaloviec.

Ako sa dal problém vyriešiť? V podstate jednoducho. Odstavec o hraní baráže stačilo doplniť o explicitné vyjadrenie, že pre účely baráže sa za počet štartujúcich v konferenciách pokladá počet družstiev, ktoré nastúpia na jesenné kolo.

Predsedníctvo to však vyriešilo tak, že pozmenilo úplne iný článok, v ktorom sa o baráži nič nehovorí a len implicitne (skryto) z novej úpravy vyplýva, že ak družstvo po jarnej časti odstúpi, tak sa naň hľadí, akoby v lige vôbec nenastúpilo a nepriamo z toho vyplýva, že sa možno bude musieť hrať baráž alebo, ak sa pôvodne baráž hrať mala, ale odstúpilo družstvo z početnejšej skupiny, tak sa baráž hrať nebude.

Aký rozdiel je medzi explicitnou úpravou článku o postupe a touto implicitnou úpravou? Na prvý pohľad žiadny, pri podrobnom skúmaní fatálny. Kým úprava iba bodu o hraní baráže nemá žiaden vplyv na už dosiahnuté výsledky, predsedníctvom schválená úprava môže za istých okolností úplne poprehadzovať výsledné poradie po jarnom kole a ovplyvniť tak aj celkové výsledky. Po tejto úprave sa pritom ovplyvnia jarné výsledky aj v prípade, že zmenený počet družstiev nebude mať vplyv na hranie/nehranie baráže a bude mať vplyv aj na výsledky v 1.lige, ak tam niekto odstúpi po jarnej časti. Zároveň pôvodné znenie propozícií nijako nevplývalo na množstvo pridelených majstrovských bodov, po tejto zmene sa počet MB všetkým koho sa to týka zníži, ale to je už okrajové. Potiaľ to boli fakty.

Ďalšie úvahy sú už len analýzou dôsledkov prijatého riešenia a ak niekto chce, tak ich môže označiť za špekulácie. Jedným z dôsledkov je, že ak družstvo v jarnej časti neuspeje a pritom zistí, že ak odstúpi, výrazne tým pomôže spriaznenému družstvu, tak bude v pokušení odstúpiť, aby niekomu pomohlo, podobne bude v pokušení, ak zistí, že tak poškodí jemu nesympatické družstvo. Prirodzene môžeme veriť, že podobným pokušeniam každý z nás odolá. Ak však predsa len niekto odstúpi, dúfajme že nie, v poškodených družstvách bude hlodať zrniečko pochybností.

A ešte jeden fakt: Český aj Poľský zväz majú v súťažnom poriadku jasne napísané, že v podobnom prípade výsledky odstúpivšieho družstva zostávajú v platnosti. My však žiaden súťažný poriadok nemáme, čiastočne sme si osvojili český, ale robíme si z neho trhací kalendár.

Takže zhrnutie faktov:

  1. V propozíciách bola diera s dvojznačným výkladom (v skutočnosti bol výklad jednoznačný, ale bol v rozpore so zámerom tvorcov propozícií a ja tiež preferujem, aby sa počet družstiev pre účely baráže riadil počtom družstiev, ktoré nastúpia na jesenné kolo).
  2. Túto dieru bolo potrebné ošetriť.
  3. Existovali najmenej dve riešenia problému, najmenej jedno z nich bolo v súlade s našou doterajšou praxou, ako aj s praxou okolitých zväzov. P-SBZ sa rozhodlo pre neštandardné riešenie, ovplyvňujúce výsledky jarného kola.
  4. Na úpravu propozícií sa využil termín, ktorý (najmenej jeden z členov predsedníctva to pripustil) sa v propozíciách objavil omylom. Kedysi bol termín prihlášok do ligy do 14.2. a aj prípustná zmena propozícií iba predsedníctvom bez konzultácii s kapitánmi bola do 14.2. Keď sa termín prihlášok posunul na 31.1. zabudol sa zmeniť tento termín. Ak by tam tento termín omylom uvedený nebol, predsedníctvo by postupovalo v zmysle bodu, podľa ktorého so zmenou musia súhlasiť všetci kapitáni.
  5. Hoci sa už riešenie prijalo a je legálne, stále ho možno revokovať, pokiaľ sa kapitáni dohodnú, že sa prikláňajú k mojemu riešeniu. Podotýkam, že je v podstate identické s tým, čo už predsedníctvo prijalo, ale moje riešenie neovplyvňuje výsledky regulérne dosiahnuté počas jarného kola.
blog comments powered by Disqus