Otvorenie slabé dva

Ako licitovať po otvorení slabé dva?

Väčšina hráčov v klube a asi aj na Slovensku hrá otvorenia 2/♠ ako slabé dva - drahý šesťlist a najviac 11 FB. Väčšina začiatočníckych a mierne pokročilých párov, ale obávam sa, že aj párov ktoré sa pokladajú za expertné však nemá prepracovanú ďalšiu licitáciu po tomto otvorení a metódy, ktoré používajú majú ďaleko k optimu. Často používajú iba tieto dve hlášky:

 • 3 vo farbe otvorenia, ako invit
 • skok na 4 vo farbe otvorenia

Nasledujúci článok je voľným prekladom článku Zbigniewa Szurigu: Slabe dwa w kolor. Brydž 5. (210), 1974. S. 7-9. Brydž 6. (211). S. 17-19.


Všeobecne prijatým významom otvorenia 2/♠ je tzv. „slabé dva". Dohody partnerov týkajúce sa týchto hlášok možno vystihnúť jednou vetou: otvárajúci má 6 listú farbu a silu menej než 12 FB a odpovedajúci, ak sa chce dozvedieť niečo navyše, sa môže spýtať na singla licitujúc na najbližšom stupni (po 2 - 2♠, po 2♠ - 2NT). Absencia ďalších dohôd v porovnaní s rozpracovaním licitácie po iných otvoreniach je do očí bijúca. K vyplneniu tejto medzery je zasvätený tento článok.

Význam otvorenia

Otvorenia 2/♠ ukazujú 6-7 listú farbu a silu 8-10 FB s výnimkou zle lokalizovaných 11 FB, ktoré vyhodnotíme ako nevhodné na otvorenie na prvom stupni. Farba otvorenia musí obsahovať aspoň jednu vysokú figúru (AKQ). Prípustná je bočná lacná štvorka, tiež je prípustný slabý štvorlist srdcový popri 6 liste pikovom. Nemali by sme otvárať 2 so štvorlistom pikovým, keďže to obvykle znemožňuje nájsť pikový fit.

Nasledujúca úvaha sa týkajú výberu zodpovedajúcej hlášky, keď list spĺňa kritéria na otvorenie na druhom i treťom stupni. Prijmime nasledujúcu zásadu: ak list obsahuje počet vyhrávajúcich zdvihov zodpovedajúcich pravidlu 2-3 Culbertsona a všetky figúry sú zoskupené v dlhej farbe, napríklad v druhej hre s listom: ♠ AKD7432  65 9 ♣752 otvárame na treťom stupni v opačnom prípade otvoríme na druhom stupni.

Ďalšia licitácia sa opiera o generálny princíp, že o konečnom záväzku rozhoduje odpovedajúci a partner mu v tom môže iba dopomôcť v druhom kole ukázaním či má alebo nemá singel a v ktorej farbe.
Odpovede na slabé dva rozdelíme na 4 skupiny:

 • 3BT
 • zvýšenie farby otvárajúceho
 • otázka na singel
 • zahlásenie vlastnej farby

Odpoveď 3BT

S listom nedávajúcim šancu na slem a napovedajúcim, že beztromfový záväzok je lepší než farebný, licitujeme uzatvárajúce 3BT. Touto hláškou vystríhame partnera pred návratom na drahú farbu. Licitujeme so silou okolo 14-18 FB, keď máme:

 • veľmi dobrý fit vo farbe otvorenia (obvykle dve figúry) zaisťujúci získanie 6 zdvihov v tejto farbe a zádrže vo všetkých zostávajúcich farbách, napríklad po otvorení 2♠ s listom:
  ♠AD6 KD10 D1092 ♣KD2
  alebo: 
  ♠KD AD6 DJ1042 ♣KJ4
 • trojfarebný list alebo vlastná pracovná farba, keď 3BT možno uhrať bez zdvihov na blotky otvorenia, napr. keď po 2♠ máme list:
  ♠8 KD106 ♦AD42 ♣KDJ10
  alebo:
  ♠- AJ8 KDJ1032 ♣KJ93

Ak sa predsa len potrebujeme uistiť, či 3BT bode najlepším záväzkom, treba sa spýtať na singla.

Zvýšenie farby

Rozlíšme zvýšenie bez skoku a so skokom. Zvýšenie bez skoku má blokujúci charakter a hovorí, že odpovedajúci nevidí šancu na celú hru. Prirodzene použitie tejto hlášky závisí od taktických okolností: v prvej hre môžeme po otvorení 2 licitovať 3 aj s listom: ♠652 Q7 J3 ♣J86532 V druhej hre by sme určite mali pasovať. Zvýšenie bez skoku negarantuje trojlistý fit, možno ho použiť dokonca so singlovou figúrou. Takáto hláška privádza súperov často do zlého dopočítania rozlôh všetkých štyroch listov: hráč majúci tri karty vo farbe otvorenia ráta so singlom v najhoršom prípade s dublom u partnera.

Zvýšenie skokom používame s veľmi rôznorodými typmi listov. Môže byť preventívnou obranou, môže byť tiež útokom opierajúcim sa o veľkú honérovú silu, napr. s listom:
♠K632 72 A4 ♣A6432 alebo: ♠AK2 KJ102 74 ♣AJ74

po otvorení 2♠ treba licitovať 4♠ bez ohľadu na stav hier.

Naopak s listom: ♠A63 732 J8543 ♣105 po otvorení 2♠ môžeme licitovať 4♠ iba v prvej hre, ako preventívnu obranu.

Z generálneho princípu: za kontrakt zodpovedá odpovedajúci - vyplýva, že otvárajúci nie je povinný v prípade zásahu súperov licitovať vyššie, nezávisle od toho, či by chcel útočiť alebo brániť. Môže poprípade dať kontru, ak do licitácie vstúpi hráč sediaci pred ním, ak má dva zdvihy v hre súperov. Takáto kontra uľahčí partnerovi rozhodnutie, napr. v rozdaní všetci v prvej hre:


2♠  pas  4♠  5

N s listom: ♠A87632 D73 K4 ♣62 by mal kontrovať. Ak má S napríklad: ♠J1054 AK8652 8 ♣93 môže kontru prijať čím sa vyhne pravdepodobne nesplniteľnému kontraktu. Všimnite si, že keby N mal namiesto kárového kráľa pikového kráľa, 5♠ by bolo bez jednej, pričom 5 by súperi splnili, ak sú srdcia delené 3-1.

Otázka na singel

Odpovedajúci, ak má aspoň dubl vo farbe otvorenia a silu na otvorenie, na určenie optimálneho kontraktu niekedy potrebuje dodatočné informácie o liste otvárajúceho, môže sa spýtať na farbu singla licitujúc po 2 - 2♠ a po 2♠ - 2BT.

Treba však vystríhať pred zbytočným pýtaním sa na sigla, keď je hra dopredu istá napr. ako v rozdaní


NS v druhej a EW v prvej hre v poľskej lige licitovali:

S W E
2♠  Pas  2BT Pas
3♥ dbl 4♠ 5♥ 
Pas Pas  5♠ Pas
Pas Pas

NS spadli za 100, odhliadnuc od toho, že NS mali okontrovať 5♥, keby sever rovno licitoval 4♠, linka EW by takmer určite nevstúpila do dražby na 5 stupni.

Ďalšia licitácia po otázke na singel je prirozdená. Otvárajúci zahlási farbu singla a keď ho nemá, vráti sa na farbu otvorenia alebo licituje BT.

Po 2 - 2

2BT - nemám singel (niektoré páry mám singel pikový)
3♣/- farba singla alebo renonsu 
3 - singel pikový (niektoré páry nemám singel)
3BT - nemám singel, solídna farba (ADJxxx, AKJ10xx)
4 - nemám singel, sedemlist srdcový

Po 2♠ - 2BT

3//♣ - farba singla 
3♠ - nemám singel 
3BT - nemám singel, solídna piková farba
4♠ - nemám singel, sedemlist pikový.

V prípade, že otvárajúci má hornú hranicu otvorenia 2♠/ s rozlohou 6-4 s figúrami v dlhých farbách, po otázke na singla, by mal pokladať celú hru za presadenú. Využijúc tento fakt, môže neukázať singla ale zalicitovať farbu štvorlistu skokom. Uľahčí tak partnerovi vylicitovanie slemu, ak má na to predpoklady. V druhom kole licitácie odpovedajúci ma dostatočné informácie, aby usúdil, či treba skončiť v čiastočnom záväzku, či dražiť celú hru, či už farebnú alebo beztromfovú. V niektorých sekvenciách možno ukázať po singli otvárajúceho vlastnú farbu na treťom stupni, pod farbou otvorenia. S nasledujúcimi listami je začiatok licitácie rovnaký: 

  Otvárajúci    Odpovedajúci
  List 1  List2
  ♠AD7532 ♠AD7532 ♠KJ10
  ♥KJ2   ♥763  ♥8
  ♦854   ♦KJ2  ♦A10963
  ♣8    ♣8   ♣Q732

  2♠        2BT
  3♣        3♦ (vlastná farba)

Teraz s prvým listom bez károvej figúry treba licitovať negatívne 3♠, s druhým listom s károvým doplnením treba dražiť celú hru - 4♠.

Ak odpovedajúci vidí slemové šance, môže použiť OSW alebo sa spýtať na počet es. Otázka OSW je dražba farby inej ako singel otvárajúceho alebo farby otvorenia na 4 stupni, poprípade hláška 3♠, ak uzhodnená farba sú srdcia. Otázkou na esá (ekonomickejšou než 4BT je 4 vo farbe singla, za piate eso pokladáme tromfového kráľa). Po otvorení 2♠/♥ otvárajúci nemôže mať tri esá, lebo by otvoril na prvom stupni. Využijúc tento fakt, môžeme ukázať renons. Napríklad ak otvárajúci ukázal singel kárový, otázka na esá je 4♦ a odpovede majú nasledujúci význam: 
4♥ - 0 es 
4♠ - 1 eso a singel káro 
4BT - 2 esá a singel káro 
5♣ - 1 eso a renons káro 
5♦ - 2 esá a renons káro. 

Zahlásenie vlastej farby
S listom so silou na otvorenie môžeme tiež zahlásiť vlastnú farbu bez skoku. Táto hláška je vo všeobecnosti hľadaním celej hry či dokonca slemu v hlásenej farbe a obyčajne sa použije bez fitu vo farbe otvorenia. Vo výnimočných prípadoch, ak list obsahuje veľmi dobrú farbu a úplný misfit, figúrová sila môže byť slabšia. Napríklad s listom: 
♠6 ♥A2 ♦763 ♣KDJ10643

po otvorení 2♠ treba licitovať 3♣ ale s listom:

♠6 ♥KD3 ♦73 ♣DJ109632

treba pasovať a licitovať až po eventuálnej kontre súperov.

Po zahlásení vlastnej farby odpovedajúcim, ktorá je forsujúca na jedno kolo, otvárajúci ukazuje v prvom rade informáciu o fite, ukazujúc poprípade bočný singel. Po odpovedi v lacnej farbe v sekvenciách: 
Otv. Odp. Otv.  Odp. 
2♥  3♦/♣ 2♠ 3♦/♣ 
má otvárajúci na výber päť hlášok. Význam jednotlivých hlášok nie je ťažké si zapamätať, keď sa použije stupnica usporiadaná tak, že čím nižší stupienok odpovede, tým je list menej sľubný pre odpovedajúceho:

 

 1. stupienok - najhoršia možnosť, misfit vo farbe odpovede a slabá farba otvorenia
 2. stupienok - misfit vo farbe odpovede, ale dobrá farba otvorenia
 3. stupienok - fit vo farbe odpovede bez singla
 4. stupienok - fit vo farbe odpovede a singel v drahej farbe
 5. stupienok - fit vo farbe odpovede a singel v lacnej farbe

 

Príklady použitia vyššie uvedenej stupnice: 
2♠/♥ 3♣ 
3♠ 3BT 
Pas

3♠ - 3. stupienok, fit trefový bez singla, 3BT - výber konečného záväzku

2♠/♥ 3♦ 
3BT Pas

3BT - 3. stupienok, fit kárový bez singla, Pas - výber konečného záväzku

Ako vidno, stupnica je stanovená tak, že pri fite vo farbe odpovede s rozlohou bez singla, možno zastať v záväzku 3BT.

2♠/♥ 3♣ 
?

3BT - 4. stupeň, fit trefový a singel v druhej drahej farbe 
4♣ - 5. stupeň, fit trefový a singel kárový.

2♠/♥ 3♦ 
?

4♣ - 4. stupeň, fit kárový a singel v druhej drahej farbe
4♦ - 5. stupeň, fit kárový a singel trefový.

Po odpovedi so singlom, hláška vo farbe singla odpovedajúcim je otázkou na esá, šetrí sa tak licitačný priestor.

Príklad

♠D96432 ♠K7 
♥A63 ♥K8 
♦4 ♦A92 
♣K107 ♣ADJ642

2♠ 3♣ 
4♣ 4♦ 
4BT 6♣ 
Pas 

Význam hlášok: 
4♣ - singel káro 
4♦ - otázka na esá 
4BT - dve kľúčové figúry, dve esá alebo jedno eso a kráľ trefový

Na záver nám zostalo popísať situáciu, keď odpovedajúci má 5 list pikový po otvorení 2♥. Pripomeňme, že 2♠ je otázka na singla, hlášku 3♠ by sme mali rezervovať pre 6 list pikový so silou presadzujúcou celú hru. Potom pre 5 list pikový so silou od 14 FB alebo slabší 6 list. Hláška 2BT je forsujúca na jedno kolo a licitácia otvárajúceho je prirodzená. Jedina hláška ukazujúca fit pikový je 3♠. Pri misfite pikovom otvárajúci licituje:

 • so štvorlistom v lacnej farbe - 3♣/♦
 • bez lacného štvorlistu a solídnych srdcí - 3♥
 • so solídnymi srdcami - 3BT

 


 

Vysvetlivky:

 

 • OSW - skratka z poľštiny - odzywka szlemowo-wywoławcza, anglicky asking bid. V súčasnosti sa miesto OSW častejšie používajú cuebidy.

Pozri aj: Lebensohl - obrana proti otvoreniu slabé dva

blog comments powered by Disqus