Kľúč na určovanie počtu delegátov

Keďže som nebol na konferencii od začiatku a stále nebola zverejnená zápisnica z Konferencie SBZ (medzičasom zverejnená bola), neviem či sa nasledujúci problém riešil na začiatku konferencie alebo si ho medzi sebou rozdiskutovali iba členovia predsedníctva. Od Petra Dubnického som sa dozvedel, že Žilinský bridžový klub si nárokoval 4 delegátov a prezident SBZ im priznal právo iba na dvoch delegátov s odôvodnením, že členovia klubu do 18 rokov sú neplatiacimi členmi a preto nemajú nárok za seba vyslať delegátov.

 

Podľa Stanov SBZ právo voliť a byť volení majú riadni členovia SBZ po dosiahnutí 18 rokov (čl. 3 bod 4d ). Z uvedeného plynie, že členovia do 18 rokov nemôžu byť delegátmi. Podľa čl. 6 bod 3. Delegátom konferencie SBZ (ďalej delegát) môže byť každý člen SBZ s hlasovacím právom, ktorý nemá pozastavené členstvo. Delegátov konferencie delegujú kluby podľa kľúča 1 delegát na každých započatých 5 členov SBZ (2-5 členovia klubu 1 delegát, 6-10 2 delegáti, atď.). Klub môže zvoliť za delegáta aj nečlena klubu.

Tu sa nič o veku členov nevraví, takže klub by mal mať právo vyslať delegátov aj za svojich členov do 18 rokov. Ja som si však už dávnejšie uvedomoval, že ak takíto členovia neplatia členské, tak by sa mohol nájsť vykuk, ktorý nahlási, že jeho klub má N členov do 18 rokov, pritom sa títo členovia o bridž nikdy ani len neobtreli. Nepredpokladám, že je to prípad žilinského klubu.

Posielam preto podnet kontrolnej komisii, ako má byť interpretovaný bod o stanovení počtu delegátov.

Osobne by som navrhoval zmeniť stanovy tak, aby právo voliť a byť volený bolo už od 15 rokov, aby hráči od tohoto veku platili nejaké symbolické členské napríklad 3 eurá, hráči do 15 rokov by naďalej neplatili nič alebo by platili registračné členské vo výške 1 euro a kľúč na určenie počtu delegátov by sa na nich nevzťahoval. To však môže uskutočniť až ďalšia konferencia.

P.S. Je možné, že Peter Petrovi povedal to isté čo tvrdím ja, ale Žilina mala v Poprade iba dvoch dospelých členov a tak nemohla postaviť 4 delegátov.

blog comments powered by Disqus